top of page

1. Wstep

Regulamin strony e-maluje określa warunki korzystania z usług firmy e-maluje przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.

2. Zasady funkcjonowania strony

Strona www.e-maluje.com prezentuje unikalne dzieła, które także można zamawiać, ceny, termin wykonania ustalany jest indywidualnie.

Po wykonaniu zamówienia przesyłane są zdjęcia do akceptacji Kupującego, następnie przedmiot zamówienia jest wysyłany najczęściej z za pośrednictwem Poczty.

3. Klient - Kupujący

 

Konsument czyli Klient może być osoba mająca status prawny Konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Kontakt w sprawie zamówienia oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel e-maluje dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu - szczegóły postępowania opisano w Polityce Prywatności poniżej.

4. Odstąpienie od umowy i zwroty

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego u e-maluje Stanisław Polaniak w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności przedmiotów z dedykacjami które są zamieszczane na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

- umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuroemaluje@gmail.com bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

5. Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez e-maluje Stanisław Polaniak są objęte gwarancją producenta: 24 miesiące od daty sprzedaży.


Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się za pośrednictwem e-mail biuroemaluje@gmail.com bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanego przedmiotu na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką pocztową, koszty przesyłki pokrywa Klient.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi e-maluje o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty (np. gdy uszkodzone jest opakowanie) należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

 

Polityka prywatności - Obowiązek Informacyjny RODO

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Stanisław Polaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą e-maluje. 
    adres: osiedle Urocze 5 m. 28 , 31- 952 Kraków 
    telefon: 536 236 728
    e-mail: biuroemaluje@gmail.com
2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Dane są pozyskiwane w wyniku kontaktu z Państwem w celu realizacji umowy sprzedaży i wysyłki zakupionego przedmiotu oraz wystawienia faktury, są to : Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny.

Podanie tych danych  jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług.

4. Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją dokonanych przez Kupującego zamówień.

a) firmom przewozowym, m.in. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Klienta (realizacja zamówień).
 

Nie odstępujemy danych osobowych Klientów innym podmiotom. 
 

5. Dane osobowe Klienta przechowywane i przetwarzane są przez nas przez okres zależny od celu ich przetwarzania: w przypadku dokonania zakupu przez Klienta – przez okres realizacji umowy sprzedaży, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celach związanych z rachunkowością, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wszelkie operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

6. W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem przez administratora danych Klient ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych,
b) poprawiania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) żądania usunięcia swoich danych,
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.
f) Klient ma prawo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pod adresem: e-maluje Stanisław Polaniak  os. Urocze 5 / 28, 31-952 Kraków  lub e-mail : biuroemaluje@gmail.com

7. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności.

Informuję również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

bottom of page